SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Voorwaarden lidmaatschap

  • De Supportersvereniging NEC is gezeteld te Nijmegen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40145150.
  • Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
  • De contributie bedraagt € 20,00 per verenigingsjaar; voor 18- en 65+ bedraagt de contributie € 10,00 per verenigingsjaar.
  • Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die de 18-jarige leeftijd hebben bereikt en minderjarigen met toestemming van ouders of voogd.
  • Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door schriftelijke kennisgeving voor 1 mei (bijvoorbeeld via e-mailadres ledenadmin@svnec.nl).
  • Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
  • Het lidmaatschap eindigt automatisch door opzegging door het lid; door opzegging namens de vereniging; door ontzetting; overlijden van het lid
  • Jaarlijks wordt binnen zes maanden na sluiting van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen onder andere aan de orde: voorziening in eventuele vacatures; voorstellen van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping van het bestuur of leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; de door het bestuur opgestelde begroting met betrekking tot haar komende boekjaar te voeren bestuur; jaarverslag en de jaarrekening.

De algemene voorwaarden komen voort uit de statuten van de Supportersvereniging NEC en zijn notarieel vastgelegd.

Vrienden van SV N.E.C.

Ook vriend van SV N.E.C. worden? Meld je aan
Linkpartners