SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

ALV 2022

Agenda Algemene Ledenvergadering 2022

Datum: Maandag 14 november 2022
Locatie: Supportershome De Schup Nijmegen
Tijd: 20.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2021 (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2021-2022 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (**)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing (***)
 11. Begroting Verenigingsjaar 2022-2023 (**)
 12. Vooruitblik seizoen 2022-2023
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4 en 5 zullen vanaf 19.45 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De Schup.
(**)De financiële stukken behorende bij de agendapunten 6 en 11 zijn na de vergadering in te zien bij de penningmeester.
(***) Arjan van Hout en Bart Peperkamp zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van ten minste twee procent (2%) van het ledenaantal op dat moment.

Vrienden van SV N.E.C.

Ook vriend van SV N.E.C. worden? Meld je aan