SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Algemene Ledenvergadering op 23 november

Afbeelding voor Algemene Ledenvergadering op 23 november
8 oktober 2023

Op donderdag 23 november vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. De vergadering start om 20.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur) bij De Schup. Het is een avond om de actuele en financiële gang van zaken te bespreken rond de vereniging, maar ook om de plannen te bespreken voor verderop dit seizoen. We hopen dan ook op een grote opkomst.

 

Agenda Algemene Ledenvergadering 2023

Datum: Donderdag 23 november 2022
Locatie: Supportershome De Schup Nijmegen
Tijd: 20.15 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 november 2022 (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2022-2023 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (**)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Bestuursverkiezing (***)
 11. Begroting Verenigingsjaar 2023-2024 (**)
 12. Vooruitblik seizoen 2023-2024
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4 en 5 zullen vanaf 19.45 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De
Schup.
(**)De financiële stukken behorende bij de agendapunten 6 en 11 zijn na de vergadering in te zien bij de
penningmeester.
(***) Jeroen Rengers, Michael van Koolwijk en Karel van Rooij zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk veertien dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van ten minste twee procent (2%) van het ledenaantal op dat moment.