SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

22 augustus Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor 22 augustus Algemene Ledenvergadering
21 juni 2019

Op donderdag 22 augustus 2019 wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in De Schup. De vergadering start om 20.00 uur.

Agenda
1. Opening
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 16 september 2018 (*)
5. Verslag Verenigingsjaar 2018/2019 (*)
6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Dechargeren penningmeester
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
10. Begroting Verenigingsjaar 2019-2020 (*)
11. Vooruitblik seizoen 2019-2020
12. Bestuursverkiezing (**)
13. Rondvraag
14. Sluiting

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in De Schup.
(**) Arjan van Hout en Bart Peperkamp zijn aftredend en stellen zich weer herkiesbaar. Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal).