SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Algemene Ledenvergadering op 21 november

Afbeelding voor Algemene Ledenvergadering op 21 november
10 oktober 2016

Op maandag 21 november wordt de Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Vanaf 19.30 uur bent u in de brasserie van het Goffertstadion van harte welkom. De vergadering start om 20.00 uur. 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 30 november 2015  (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2015/2016 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting Verenigingsjaar 2016-2017 (*)
 11. Vooruitblik seizoen 2016-2017
 12. Statutenwijziging
 13. Bestuursverkiezing (**)
 14. Rondvraag
 15. Sluiting 

 

Toelichting op de agenda:

(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 21 november 2016 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in de Brasserie.

(**) Bestuurslid Bart Peperkamp is aftredend en stelt zich weer herkiesbaar.

Na gebleken geschiktheid wordt Arjan van Hout voorgedragen voor de invulling van een bestuursfunctie.

Voorzitter Harold Bastiaans is afgetreden als voorzitter en stelt zich niet verkiesbaar. De overige bestuursleden dragen interim-voorzitter Jeroen Rengers voor als nieuwe voorzitter.

(Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de interim voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal) via bestuur@svnec.nl