SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

Agenda tweede Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging NEC

Afbeelding voor Agenda tweede Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging NEC
6 oktober 2014

Datum:                 Maandag 27 oktober 2014

Tijd:                      19.30 uur

Plaats:                  Brasserie Goffertstadion

 

Op maandag 27 oktober vindt de tweede Algemene Ledenvergadering plaats, omdat de eerst geplande ALV op 11 juni jl. vanwege een te lage opkomst geen doorgang kon vinden.

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 mei 2013  (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2012/2013 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting 2014 (*)
 11. Bestuursverkiezing
  1. Verkiezing aftredende bestuursleden (**)
  2. Verkiezing nieuwe voorzitter (***)
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

 

Toelichting op de agenda:

(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 27 oktober 2014 vanaf 19.00 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in de Brasserie van het Goffertstadion.

 

(**) Bestuursleden Rob Schevers, Johan Bouwman, Jeroen Rengers en Rolf Post zijn aftredend en willen zich weer herkiesbaar stellen.

 

(***) Voorzitter Rob Schevers heeft besloten zijn rol als voorzitter neer te leggen en door te gaan als algemeen bestuurslid. De overige bestuursleden dragen bestuurslid Harold Bastiaans voor als nieuwe voorzitter. Algemeen bestuurslid Jeroen Rengers zal de rol als vice-voorzitter en secretaris gaan vervullen. Johan Bouwman zal zijn taak als penningmeester nog één jaar uitvoeren waarna deze rol wordt overgenomen door algemeen bestuurslid Bart Peperkamp. Rolf Post zal de functie van huidig bestuurslid blijven bekleden.

 

(Tegenkandidaten voor de functie van de algemeen bestuursleden moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal).