SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

18 april Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor 18 april Algemene Ledenvergadering
5 maart 2011

Op maandag 18 april 2011 zal de Supportersvereniging NEC haar jaarlijkse algemene ledenvergadering houden in het Supportershome in De Eendracht. Om 20.00 uur zal de vergadering starten en alle leden zijn van harte uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. De benodigde stukken zullen een half uur voor de vergadering in De Eendracht klaar liggen zodat iedereen die voor aanvang van de vergadering kan lezen.

Agenda

1. Opening
2. Mededelingen
3. vaststellen agenda
4. Verslag Algemene Ledenvergadering 12 april 2010  (*)
5. Verslag Verenigingsjaar 2009/2010 (*)
6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
7. Verslag kascontrolecommissie
8. Dechargeren penningmeester
9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
10. Begroting seizoen 2010/2011 (*)
11. Bestuursverkiezing (**)
12. Vooruitblik seizoen 2011-2012
13. 50 jarig jubileum SV NEC (***)
14. Rondvraag
15. Sluiting

Toelichting op de agenda:
(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 18 april 2011 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in Het Supportershome.

(**) Bestuursleden Rob Schevers, Johan Bouwman, Jeroen Rengers en Rolf Post zijn aftredend en willen zich weer herkiesbaar stellen voor de bestuursfuncties die zij nu al bekleden.
Ook zullen wij, na gebleken geschiktheid, Simone Kemming  voordragen voor de invulling van een bestuursfunctie. Zij heeft ruim een half jaar op proef meegedraaid met het bestuur van de supportersvereniging.
(Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal)
(***) De Supportersvereniging bestaat in 2012 vijftig jaar. Om dit jubileum goed te vieren zal een jubileumcommissie opgericht worden waarvoor het bestuur vanuit de leden om aanmeldingen vraagt.