SUPPORTERSVERENIGING N.E.C.

Terug

11 juni Algemene Ledenvergadering

Afbeelding voor 11 juni Algemene Ledenvergadering
1 juni 2014

Op woensdag 11 juni 2014 vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. U bent van harte welkom vanaf 19.30 uur in De Eendracht. Start 20.00 uur. 

Agenda Algemene Ledenvergadering Supportersvereniging NEC

 

Datum:           Woensdag 11 juni 2014

Tijd:                 20.00 uur

Plaats:             Supportershome De Eendracht

 

 

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Vaststellen agenda
 4. Verslag Algemene Ledenvergadering 13 mei 2013  (*)
 5. Verslag Verenigingsjaar 2012/2013 (*)
 6. Financieel verslag door de penningmeester (*)
 7. Verslag kascontrolecommissie
 8. Dechargeren penningmeester
 9. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
 10. Begroting seizoen 2014 (*)
 11. Bestuursverkiezing (**)
 12. Vooruitblik seizoen 2014-2015
 13. Rondvraag
 14. Sluiting

 

Toelichting op de agenda:

(*) De stukken behorende bij de agendapunten 4, 5, 6 en 10 zullen op 11 juni 2014 vanaf 19.30 uur voor ieder lid beschikbaar zijn in Het Supportershome.

(**) Bestuursleden Rob Schevers, Johan Bouwman, Jeroen Rengers en Rolf Post zijn aftredend en willen zich weer herkiesbaar stellen voor de bestuursfuncties die zij nu al bekleden.

 (Tegenkandidaten moeten zich uiterlijk 6 dagen voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij de voorzitter kenbaar maken met schriftelijke steun van tenminste 2% van het ledenaantal)